کمترین: 
3810
بیشترین: 
3830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3830
زمان: 
2/9 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 3830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":3829},{"date":"1398/02/09 13:00","price":3812},{"date":"1398/02/09 14:00","price":3810},{"date":"1398/02/09 15:00","price":3830},{"date":"1398/02/09 17:00","price":3823},{"date":"1398/02/09 18:00","price":3830},{"date":"1398/02/09 19:00","price":3828},{"date":"1398/02/09 20:00","price":3830}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400