کمترین: 
46916
بیشترین: 
47159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47156
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دینار کویت امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 47156 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":47153},{"date":"1398/02/09 13:00","price":46943},{"date":"1398/02/09 14:00","price":46916},{"date":"1398/02/09 15:00","price":47156},{"date":"1398/02/09 16:00","price":47159},{"date":"1398/02/09 17:00","price":47081},{"date":"1398/02/09 18:00","price":47159},{"date":"1398/02/09 19:00","price":47140},{"date":"1398/02/09 20:00","price":47156}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399