کمترین: 
1927000
بیشترین: 
1939000
قیمت تقلبی: 
1927000
زمان: 
2/9 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1927000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1938000},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1939000},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1934000},{"date":"1398/02/09 16:00","price":1935000},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1932000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1933000},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1927000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398