کمترین: 
8314
بیشترین: 
8447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8447
زمان: 
2/9 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 8447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":8446},{"date":"1398/02/09 13:00","price":8408},{"date":"1398/02/09 14:00","price":8404},{"date":"1398/02/09 15:00","price":8447},{"date":"1398/02/09 17:00","price":8433},{"date":"1398/02/09 18:00","price":8317},{"date":"1398/02/09 19:00","price":8314},{"date":"1398/02/09 20:00","price":8447}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399