کمترین: 
1926000
بیشترین: 
1938000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1926000
زمان: 
2/9 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1926000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":1937000},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1938000},{"date":"1398/02/09 15:00","price":1933000},{"date":"1398/02/09 16:00","price":1934000},{"date":"1398/02/09 17:00","price":1931000},{"date":"1398/02/09 19:00","price":1932000},{"date":"1398/02/09 20:00","price":1926000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398