کمترین: 
2175950
بیشترین: 
2199360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2175950
زمان: 
2/9 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2175950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":2199360},{"date":"1398/02/09 13:00","price":2189200},{"date":"1398/02/09 14:00","price":2196260},{"date":"1398/02/09 15:00","price":2197150},{"date":"1398/02/09 16:00","price":2196260},{"date":"1398/02/09 17:00","price":2189640},{"date":"1398/02/09 18:00","price":2188310},{"date":"1398/02/09 19:00","price":2178160},{"date":"1398/02/09 20:00","price":2175950}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398