کمترین: 
18490
بیشترین: 
18582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18542
زمان: 
2/9 20:00
قیمت پوند امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 18542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 12:00","price":18582},{"date":"1398/02/09 13:00","price":18496},{"date":"1398/02/09 14:00","price":18490},{"date":"1398/02/09 15:00","price":18573},{"date":"1398/02/09 16:00","price":18556},{"date":"1398/02/09 17:00","price":18508},{"date":"1398/02/09 18:00","price":18552},{"date":"1398/02/09 19:00","price":18534},{"date":"1398/02/09 20:00","price":18542}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399