کمترین: 
25.85
بیشترین: 
26.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.45
زمان: 
2/9 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 26.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 11:08","price":25.85},{"date":"1398/02/09 11:32","price":25.94},{"date":"1398/02/09 12:08","price":26.11},{"date":"1398/02/09 12:32","price":26.19},{"date":"1398/02/09 13:08","price":26.17},{"date":"1398/02/09 14:08","price":26.02},{"date":"1398/02/09 14:32","price":26.09},{"date":"1398/02/09 15:08","price":26.43},{"date":"1398/02/09 15:32","price":26.48},{"date":"1398/02/09 16:32","price":26.43},{"date":"1398/02/09 17:08","price":26.31},{"date":"1398/02/09 17:32","price":26.33},{"date":"1398/02/09 18:08","price":26.37},{"date":"1398/02/09 18:32","price":26.35},{"date":"1398/02/09 19:08","price":26.26},{"date":"1398/02/09 19:32","price":26.37},{"date":"1398/02/09 20:08","price":26.31},{"date":"1398/02/09 21:08","price":26.45}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398