کمترین: 
15936
بیشترین: 
15998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15938
زمان: 
2/9 20:00
قیمت یورو امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 15938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 11:00","price":15955},{"date":"1398/02/09 12:00","price":15998},{"date":"1398/02/09 13:00","price":15983},{"date":"1398/02/09 14:00","price":15994},{"date":"1398/02/09 15:00","price":15992},{"date":"1398/02/09 16:00","price":15996},{"date":"1398/02/09 17:00","price":15978},{"date":"1398/02/09 18:00","price":15936},{"date":"1398/02/09 19:00","price":15947},{"date":"1398/02/09 20:00","price":15938}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399