کمترین: 
14137
بیشترین: 
14196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14151
زمان: 
2/9 20:00
قیمت دلار امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 14151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 11:00","price":14137},{"date":"1398/02/09 12:00","price":14183},{"date":"1398/02/09 13:00","price":14196},{"date":"1398/02/09 14:00","price":14187},{"date":"1398/02/09 15:00","price":14175},{"date":"1398/02/09 16:00","price":14178},{"date":"1398/02/09 17:00","price":14176},{"date":"1398/02/09 18:00","price":14152},{"date":"1398/02/09 19:00","price":14154},{"date":"1398/02/09 20:00","price":14151}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399