کمترین: 
54.1
بیشترین: 
54.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.1
زمان: 
2/9 10:00
قیمت افغانی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 54.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 10:00","price":54.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400