کمترین: 
621.63
بیشترین: 
633.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
628.75
زمان: 
2/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 628.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 05:08","price":624.5},{"date":"1398/02/09 05:32","price":624.88},{"date":"1398/02/09 06:08","price":626.75},{"date":"1398/02/09 06:32","price":624.38},{"date":"1398/02/09 07:08","price":624.88},{"date":"1398/02/09 07:32","price":625.38},{"date":"1398/02/09 08:08","price":625.25},{"date":"1398/02/09 08:32","price":625.13},{"date":"1398/02/09 09:08","price":624.75},{"date":"1398/02/09 09:32","price":624.63},{"date":"1398/02/09 10:32","price":623.38},{"date":"1398/02/09 11:08","price":622.88},{"date":"1398/02/09 11:32","price":623.38},{"date":"1398/02/09 12:08","price":623},{"date":"1398/02/09 12:32","price":624.38},{"date":"1398/02/09 13:08","price":622.88},{"date":"1398/02/09 14:08","price":621.63},{"date":"1398/02/09 14:32","price":624.13},{"date":"1398/02/09 15:08","price":624.88},{"date":"1398/02/09 15:32","price":627.13},{"date":"1398/02/09 16:08","price":628.13},{"date":"1398/02/09 16:32","price":628.88},{"date":"1398/02/09 17:08","price":628.63},{"date":"1398/02/09 17:32","price":629.88},{"date":"1398/02/09 18:32","price":628.13},{"date":"1398/02/09 19:08","price":628.63},{"date":"1398/02/09 19:32","price":630.63},{"date":"1398/02/09 20:08","price":630.38},{"date":"1398/02/09 21:08","price":631.88},{"date":"1398/02/09 21:32","price":633.25},{"date":"1398/02/09 22:08","price":632.75},{"date":"1398/02/09 22:32","price":631.13},{"date":"1398/02/09 23:08","price":628.88},{"date":"1398/02/09 23:32","price":628.75}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399