کمترین: 
70.77
بیشترین: 
71.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.4
زمان: 
2/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 71.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 05:08","price":71.21},{"date":"1398/02/09 05:32","price":71.24},{"date":"1398/02/09 06:08","price":71.46},{"date":"1398/02/09 06:32","price":71.22},{"date":"1398/02/09 07:08","price":71.27},{"date":"1398/02/09 07:32","price":71.37},{"date":"1398/02/09 08:32","price":71.28},{"date":"1398/02/09 09:08","price":71.22},{"date":"1398/02/09 09:32","price":71.21},{"date":"1398/02/09 10:08","price":71.19},{"date":"1398/02/09 10:32","price":71.17},{"date":"1398/02/09 11:08","price":71.09},{"date":"1398/02/09 11:32","price":71.15},{"date":"1398/02/09 12:08","price":71.23},{"date":"1398/02/09 12:32","price":71.31},{"date":"1398/02/09 13:08","price":71.14},{"date":"1398/02/09 14:08","price":70.77},{"date":"1398/02/09 14:32","price":70.99},{"date":"1398/02/09 15:08","price":71.08},{"date":"1398/02/09 15:32","price":71.28},{"date":"1398/02/09 16:08","price":71.42},{"date":"1398/02/09 16:32","price":71.47},{"date":"1398/02/09 17:08","price":71.46},{"date":"1398/02/09 17:32","price":71.56},{"date":"1398/02/09 18:08","price":71.58},{"date":"1398/02/09 18:32","price":71.31},{"date":"1398/02/09 19:08","price":71.39},{"date":"1398/02/09 19:32","price":71.72},{"date":"1398/02/09 20:08","price":71.62},{"date":"1398/02/09 21:08","price":71.84},{"date":"1398/02/09 21:32","price":71.97},{"date":"1398/02/09 22:08","price":71.89},{"date":"1398/02/09 22:32","price":71.74},{"date":"1398/02/09 23:08","price":71.42},{"date":"1398/02/09 23:32","price":71.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399