کمترین: 
1278.96
بیشترین: 
1286.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1279.65
زمان: 
2/9 22:30
قیمت اونس طلا امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 1279.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 04:30","price":1286.16},{"date":"1398/02/09 07:30","price":1286.04},{"date":"1398/02/09 08:00","price":1286.59},{"date":"1398/02/09 08:30","price":1286.24},{"date":"1398/02/09 09:00","price":1286.01},{"date":"1398/02/09 09:30","price":1285.62},{"date":"1398/02/09 10:30","price":1285.32},{"date":"1398/02/09 11:00","price":1284.92},{"date":"1398/02/09 11:30","price":1283.97},{"date":"1398/02/09 12:00","price":1283.71},{"date":"1398/02/09 12:30","price":1282.84},{"date":"1398/02/09 13:00","price":1281.62},{"date":"1398/02/09 13:30","price":1282.09},{"date":"1398/02/09 14:00","price":1282.38},{"date":"1398/02/09 14:30","price":1282.57},{"date":"1398/02/09 16:30","price":1281.12},{"date":"1398/02/09 19:30","price":1278.96},{"date":"1398/02/09 22:30","price":1279.65}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398