کمترین: 
2.546
بیشترین: 
2.595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.595
زمان: 
2/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2.595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 03:08","price":2.575},{"date":"1398/02/09 03:32","price":2.582},{"date":"1398/02/09 04:08","price":2.585},{"date":"1398/02/09 05:08","price":2.583},{"date":"1398/02/09 05:32","price":2.586},{"date":"1398/02/09 06:08","price":2.587},{"date":"1398/02/09 07:32","price":2.582},{"date":"1398/02/09 08:08","price":2.583},{"date":"1398/02/09 09:08","price":2.585},{"date":"1398/02/09 09:32","price":2.583},{"date":"1398/02/09 10:32","price":2.586},{"date":"1398/02/09 11:08","price":2.587},{"date":"1398/02/09 11:32","price":2.58},{"date":"1398/02/09 12:08","price":2.578},{"date":"1398/02/09 12:32","price":2.575},{"date":"1398/02/09 13:08","price":2.571},{"date":"1398/02/09 14:08","price":2.572},{"date":"1398/02/09 14:32","price":2.571},{"date":"1398/02/09 15:08","price":2.574},{"date":"1398/02/09 15:32","price":2.578},{"date":"1398/02/09 16:08","price":2.577},{"date":"1398/02/09 16:32","price":2.567},{"date":"1398/02/09 17:08","price":2.562},{"date":"1398/02/09 17:32","price":2.556},{"date":"1398/02/09 18:08","price":2.572},{"date":"1398/02/09 18:32","price":2.566},{"date":"1398/02/09 19:08","price":2.546},{"date":"1398/02/09 19:32","price":2.562},{"date":"1398/02/09 20:08","price":2.566},{"date":"1398/02/09 21:32","price":2.579},{"date":"1398/02/09 22:08","price":2.586},{"date":"1398/02/09 22:32","price":2.587},{"date":"1398/02/09 23:08","price":2.591},{"date":"1398/02/09 23:32","price":2.595}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399