کمترین: 
2.0234
بیشترین: 
2.0477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0275
زمان: 
2/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2.0275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 03:08","price":2.0401},{"date":"1398/02/09 03:32","price":2.0351},{"date":"1398/02/09 04:08","price":2.0335},{"date":"1398/02/09 04:32","price":2.0345},{"date":"1398/02/09 05:08","price":2.0373},{"date":"1398/02/09 05:32","price":2.0383},{"date":"1398/02/09 06:08","price":2.0434},{"date":"1398/02/09 06:32","price":2.0379},{"date":"1398/02/09 07:08","price":2.039},{"date":"1398/02/09 07:32","price":2.041},{"date":"1398/02/09 08:32","price":2.0398},{"date":"1398/02/09 09:08","price":2.0386},{"date":"1398/02/09 09:32","price":2.0377},{"date":"1398/02/09 10:32","price":2.0366},{"date":"1398/02/09 11:08","price":2.0348},{"date":"1398/02/09 11:32","price":2.0352},{"date":"1398/02/09 12:08","price":2.0339},{"date":"1398/02/09 12:32","price":2.0347},{"date":"1398/02/09 13:08","price":2.0326},{"date":"1398/02/09 14:08","price":2.0234},{"date":"1398/02/09 14:32","price":2.0274},{"date":"1398/02/09 15:08","price":2.0305},{"date":"1398/02/09 15:32","price":2.0336},{"date":"1398/02/09 16:08","price":2.0372},{"date":"1398/02/09 16:32","price":2.0368},{"date":"1398/02/09 17:08","price":2.0325},{"date":"1398/02/09 17:32","price":2.0388},{"date":"1398/02/09 18:08","price":2.0405},{"date":"1398/02/09 18:32","price":2.0304},{"date":"1398/02/09 19:08","price":2.0325},{"date":"1398/02/09 19:32","price":2.0388},{"date":"1398/02/09 20:08","price":2.0421},{"date":"1398/02/09 21:08","price":2.0443},{"date":"1398/02/09 21:32","price":2.0477},{"date":"1398/02/09 22:08","price":2.046},{"date":"1398/02/09 22:32","price":2.0385},{"date":"1398/02/09 23:08","price":2.0286},{"date":"1398/02/09 23:32","price":2.0275}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398