کمترین: 
2.0333
بیشترین: 
2.0684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0532
زمان: 
2/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 2.0532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 03:08","price":2.0463},{"date":"1398/02/09 03:32","price":2.0438},{"date":"1398/02/09 04:08","price":2.0423},{"date":"1398/02/09 04:32","price":2.0425},{"date":"1398/02/09 05:08","price":2.0433},{"date":"1398/02/09 05:32","price":2.0446},{"date":"1398/02/09 06:08","price":2.0491},{"date":"1398/02/09 06:32","price":2.0431},{"date":"1398/02/09 07:08","price":2.044},{"date":"1398/02/09 07:32","price":2.0453},{"date":"1398/02/09 08:08","price":2.0452},{"date":"1398/02/09 08:32","price":2.0441},{"date":"1398/02/09 09:08","price":2.0435},{"date":"1398/02/09 09:32","price":2.0434},{"date":"1398/02/09 10:08","price":2.0427},{"date":"1398/02/09 10:32","price":2.0396},{"date":"1398/02/09 11:08","price":2.038},{"date":"1398/02/09 11:32","price":2.0385},{"date":"1398/02/09 12:08","price":2.0384},{"date":"1398/02/09 12:32","price":2.0415},{"date":"1398/02/09 13:08","price":2.0381},{"date":"1398/02/09 14:08","price":2.0333},{"date":"1398/02/09 14:32","price":2.0385},{"date":"1398/02/09 15:08","price":2.0421},{"date":"1398/02/09 15:32","price":2.0483},{"date":"1398/02/09 16:08","price":2.052},{"date":"1398/02/09 16:32","price":2.053},{"date":"1398/02/09 17:08","price":2.0528},{"date":"1398/02/09 17:32","price":2.0557},{"date":"1398/02/09 18:08","price":2.0562},{"date":"1398/02/09 18:32","price":2.0501},{"date":"1398/02/09 19:08","price":2.0523},{"date":"1398/02/09 19:32","price":2.0596},{"date":"1398/02/09 20:08","price":2.0579},{"date":"1398/02/09 21:08","price":2.0656},{"date":"1398/02/09 21:32","price":2.0684},{"date":"1398/02/09 22:08","price":2.0682},{"date":"1398/02/09 22:32","price":2.0614},{"date":"1398/02/09 23:08","price":2.0535},{"date":"1398/02/09 23:32","price":2.0532}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399