کمترین: 
62.59
بیشترین: 
63.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.48
زمان: 
2/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , 63.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 03:08","price":63.02},{"date":"1398/02/09 03:32","price":62.9},{"date":"1398/02/09 04:08","price":62.84},{"date":"1398/02/09 04:32","price":62.86},{"date":"1398/02/09 05:08","price":62.91},{"date":"1398/02/09 05:32","price":62.94},{"date":"1398/02/09 06:08","price":63.09},{"date":"1398/02/09 06:32","price":62.92},{"date":"1398/02/09 07:08","price":62.94},{"date":"1398/02/09 07:32","price":62.99},{"date":"1398/02/09 08:08","price":63.01},{"date":"1398/02/09 08:32","price":62.98},{"date":"1398/02/09 09:08","price":62.96},{"date":"1398/02/09 09:32","price":62.95},{"date":"1398/02/09 10:08","price":62.96},{"date":"1398/02/09 10:32","price":62.91},{"date":"1398/02/09 11:08","price":62.83},{"date":"1398/02/09 11:32","price":62.92},{"date":"1398/02/09 12:32","price":62.97},{"date":"1398/02/09 13:08","price":62.91},{"date":"1398/02/09 14:08","price":62.59},{"date":"1398/02/09 14:32","price":62.83},{"date":"1398/02/09 15:08","price":62.94},{"date":"1398/02/09 15:32","price":63.02},{"date":"1398/02/09 16:08","price":63.12},{"date":"1398/02/09 17:08","price":63.09},{"date":"1398/02/09 17:32","price":63.12},{"date":"1398/02/09 18:08","price":63.25},{"date":"1398/02/09 18:32","price":62.88},{"date":"1398/02/09 19:08","price":62.92},{"date":"1398/02/09 19:32","price":63.08},{"date":"1398/02/09 20:08","price":63.12},{"date":"1398/02/09 21:08","price":63.36},{"date":"1398/02/09 21:32","price":63.59},{"date":"1398/02/09 22:08","price":63.6},{"date":"1398/02/09 22:32","price":63.49},{"date":"1398/02/09 23:08","price":63.45},{"date":"1398/02/09 23:32","price":63.48}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400