کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/9 23:40
قیمت dsعنوان امروز 9 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 9 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/09 00:00","price":0},{"date":"1398/02/09 00:00","price":0},{"date":"1398/02/09 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 00:30","price":0},{"date":"1398/02/09 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 00:35","price":0},{"date":"1398/02/09 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 01:00","price":0},{"date":"1398/02/09 01:00","price":0},{"date":"1398/02/09 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 01:30","price":0},{"date":"1398/02/09 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 01:35","price":0},{"date":"1398/02/09 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 02:00","price":0},{"date":"1398/02/09 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 02:30","price":0},{"date":"1398/02/09 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 02:35","price":0},{"date":"1398/02/09 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 03:00","price":0},{"date":"1398/02/09 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 03:30","price":0},{"date":"1398/02/09 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 03:35","price":0},{"date":"1398/02/09 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 04:00","price":0},{"date":"1398/02/09 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 04:30","price":0},{"date":"1398/02/09 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 04:35","price":0},{"date":"1398/02/09 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 05:00","price":0},{"date":"1398/02/09 05:00","price":0},{"date":"1398/02/09 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 05:30","price":0},{"date":"1398/02/09 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 05:35","price":0},{"date":"1398/02/09 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 06:00","price":0},{"date":"1398/02/09 06:00","price":0},{"date":"1398/02/09 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 06:30","price":0},{"date":"1398/02/09 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 06:35","price":0},{"date":"1398/02/09 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 07:00","price":0},{"date":"1398/02/09 07:00","price":0},{"date":"1398/02/09 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 07:30","price":0},{"date":"1398/02/09 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 07:35","price":0},{"date":"1398/02/09 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 08:00","price":0},{"date":"1398/02/09 08:00","price":0},{"date":"1398/02/09 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 08:30","price":0},{"date":"1398/02/09 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 08:35","price":0},{"date":"1398/02/09 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 09:00","price":0},{"date":"1398/02/09 09:00","price":0},{"date":"1398/02/09 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 09:30","price":0},{"date":"1398/02/09 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 09:35","price":0},{"date":"1398/02/09 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 10:00","price":0},{"date":"1398/02/09 10:00","price":0},{"date":"1398/02/09 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 10:30","price":0},{"date":"1398/02/09 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 10:35","price":0},{"date":"1398/02/09 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 11:00","price":0},{"date":"1398/02/09 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 11:30","price":0},{"date":"1398/02/09 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 11:35","price":0},{"date":"1398/02/09 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 12:00","price":0},{"date":"1398/02/09 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 12:30","price":0},{"date":"1398/02/09 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 12:35","price":0},{"date":"1398/02/09 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 13:00","price":0},{"date":"1398/02/09 13:00","price":0},{"date":"1398/02/09 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 13:30","price":0},{"date":"1398/02/09 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 13:35","price":0},{"date":"1398/02/09 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 14:00","price":0},{"date":"1398/02/09 14:00","price":0},{"date":"1398/02/09 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 14:30","price":0},{"date":"1398/02/09 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 14:35","price":0},{"date":"1398/02/09 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 15:00","price":0},{"date":"1398/02/09 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 15:30","price":0},{"date":"1398/02/09 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 15:35","price":0},{"date":"1398/02/09 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 16:00","price":0},{"date":"1398/02/09 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 16:30","price":0},{"date":"1398/02/09 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 16:35","price":0},{"date":"1398/02/09 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 17:00","price":0},{"date":"1398/02/09 17:00","price":0},{"date":"1398/02/09 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 17:30","price":0},{"date":"1398/02/09 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 17:35","price":0},{"date":"1398/02/09 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 18:00","price":0},{"date":"1398/02/09 18:00","price":0},{"date":"1398/02/09 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 18:30","price":0},{"date":"1398/02/09 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 18:35","price":0},{"date":"1398/02/09 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 19:00","price":0},{"date":"1398/02/09 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 19:30","price":0},{"date":"1398/02/09 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 19:35","price":0},{"date":"1398/02/09 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 20:00","price":0},{"date":"1398/02/09 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 20:30","price":0},{"date":"1398/02/09 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 20:35","price":0},{"date":"1398/02/09 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 21:00","price":0},{"date":"1398/02/09 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 21:30","price":0},{"date":"1398/02/09 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 21:35","price":0},{"date":"1398/02/09 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 22:00","price":0},{"date":"1398/02/09 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 22:30","price":0},{"date":"1398/02/09 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 22:35","price":0},{"date":"1398/02/09 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 23:00","price":0},{"date":"1398/02/09 23:00","price":0},{"date":"1398/02/09 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 23:30","price":0},{"date":"1398/02/09 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/09 23:35","price":0},{"date":"1398/02/09 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398