کمترین: 
2.0522
بیشترین: 
2.0522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0522
زمان: 
2/8 17:08
قیمت نفت کوره امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2.0522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 17:08","price":2.0522}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399