کمترین: 
1937000
بیشترین: 
1947000
قیمت تقلبی: 
1947000
زمان: 
2/8 16:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1947000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1946000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1937000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1942000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1940000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1947000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398