کمترین: 
1929500
بیشترین: 
1936500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1932500
زمان: 
2/8 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1932500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1936500},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1933500},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1935500},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1929500},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1935500},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1932500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399