کمترین: 
37639
بیشترین: 
37697
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37684
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 37684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":37665},{"date":"1398/02/08 13:00","price":37671},{"date":"1398/02/08 14:00","price":37697},{"date":"1398/02/08 15:00","price":37647},{"date":"1398/02/08 16:00","price":37655},{"date":"1398/02/08 17:00","price":37689},{"date":"1398/02/08 18:00","price":37639},{"date":"1398/02/08 19:00","price":37644},{"date":"1398/02/08 20:00","price":37684}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400