کمترین: 
1930000
بیشترین: 
1937000
قیمت تقلبی: 
1933000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1933000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1937000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1934000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1936000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1930000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1936000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1933000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398