کمترین: 
36995
بیشترین: 
37052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37039
زمان: 
2/8 20:00
قیمت ریال عمان امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 37039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":37021},{"date":"1398/02/08 13:00","price":37026},{"date":"1398/02/08 14:00","price":37052},{"date":"1398/02/08 15:00","price":37003},{"date":"1398/02/08 16:00","price":37010},{"date":"1398/02/08 17:00","price":37044},{"date":"1398/02/08 18:00","price":36995},{"date":"1398/02/08 19:00","price":37000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":37039}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400