کمترین: 
3810
بیشترین: 
3816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3815
زمان: 
2/8 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 3815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":3813},{"date":"1398/02/08 13:00","price":3814},{"date":"1398/02/08 14:00","price":3816},{"date":"1398/02/08 15:00","price":3811},{"date":"1398/02/08 16:00","price":3812},{"date":"1398/02/08 17:00","price":3815},{"date":"1398/02/08 18:00","price":3810},{"date":"1398/02/08 19:00","price":3811},{"date":"1398/02/08 20:00","price":3815}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400