کمترین: 
1929000
بیشترین: 
1936000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1932000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1932000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1936000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1933000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1935000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1929000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1935000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1932000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398