کمترین: 
2199360
بیشترین: 
2212600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2212160
زمان: 
2/8 17:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2212160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":2210400},{"date":"1398/02/08 13:00","price":2199360},{"date":"1398/02/08 14:00","price":2208190},{"date":"1398/02/08 15:00","price":2207300},{"date":"1398/02/08 16:00","price":2212600},{"date":"1398/02/08 17:00","price":2212160}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398