کمترین: 
1917800
بیشترین: 
1920800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1920000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1920000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1920800},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1917800},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1920600},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1918600},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1919000},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1920200},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1920400},{"date":"1398/02/08 19:00","price":1920600},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1920000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398