کمترین: 
18455
بیشترین: 
18483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18477
زمان: 
2/8 20:00
قیمت پوند امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 18477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":18467},{"date":"1398/02/08 13:00","price":18470},{"date":"1398/02/08 14:00","price":18483},{"date":"1398/02/08 15:00","price":18458},{"date":"1398/02/08 16:00","price":18462},{"date":"1398/02/08 17:00","price":18479},{"date":"1398/02/08 18:00","price":18455},{"date":"1398/02/08 19:00","price":18457},{"date":"1398/02/08 20:00","price":18477}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399