کمترین: 
1925000
بیشترین: 
1939000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1939000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1928000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1934000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1925000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1935000},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1930000},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1933000},{"date":"1398/02/08 19:00","price":1932000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1930000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398