کمترین: 
15935
بیشترین: 
15959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15935
زمان: 
2/8 20:00
قیمت یورو امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 15935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 11:00","price":15951},{"date":"1398/02/08 12:00","price":15954},{"date":"1398/02/08 13:00","price":15935},{"date":"1398/02/08 14:00","price":15949},{"date":"1398/02/08 15:00","price":15952},{"date":"1398/02/08 16:00","price":15956},{"date":"1398/02/08 17:00","price":15946},{"date":"1398/02/08 18:00","price":15959},{"date":"1398/02/08 19:00","price":15943},{"date":"1398/02/08 20:00","price":15935}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399