کمترین: 
14141
بیشترین: 
14160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14147
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دلار امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 14147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 11:00","price":14156},{"date":"1398/02/08 13:00","price":14160},{"date":"1398/02/08 14:00","price":14153},{"date":"1398/02/08 15:00","price":14141},{"date":"1398/02/08 16:00","price":14144},{"date":"1398/02/08 17:00","price":14159},{"date":"1398/02/08 18:00","price":14160},{"date":"1398/02/08 19:00","price":14159},{"date":"1398/02/08 20:00","price":14147}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399