کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/8 23:40
قیمت dsعنوان امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 10:30","price":0},{"date":"1398/02/08 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 10:35","price":0},{"date":"1398/02/08 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 11:00","price":0},{"date":"1398/02/08 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 11:30","price":0},{"date":"1398/02/08 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 11:35","price":0},{"date":"1398/02/08 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 12:00","price":0},{"date":"1398/02/08 12:00","price":0},{"date":"1398/02/08 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 12:30","price":0},{"date":"1398/02/08 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 12:35","price":0},{"date":"1398/02/08 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 13:00","price":0},{"date":"1398/02/08 13:00","price":0},{"date":"1398/02/08 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 13:30","price":0},{"date":"1398/02/08 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 13:35","price":0},{"date":"1398/02/08 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 14:00","price":0},{"date":"1398/02/08 14:00","price":0},{"date":"1398/02/08 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 14:30","price":0},{"date":"1398/02/08 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 14:35","price":0},{"date":"1398/02/08 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 15:00","price":0},{"date":"1398/02/08 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 15:30","price":0},{"date":"1398/02/08 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 15:35","price":0},{"date":"1398/02/08 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 16:00","price":0},{"date":"1398/02/08 16:00","price":0},{"date":"1398/02/08 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 16:30","price":0},{"date":"1398/02/08 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 16:35","price":0},{"date":"1398/02/08 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 17:00","price":0},{"date":"1398/02/08 17:00","price":0},{"date":"1398/02/08 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 17:30","price":0},{"date":"1398/02/08 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 17:35","price":0},{"date":"1398/02/08 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 18:00","price":0},{"date":"1398/02/08 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 18:30","price":0},{"date":"1398/02/08 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 18:35","price":0},{"date":"1398/02/08 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 19:00","price":0},{"date":"1398/02/08 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 19:30","price":0},{"date":"1398/02/08 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 19:35","price":0},{"date":"1398/02/08 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 20:00","price":0},{"date":"1398/02/08 20:00","price":0},{"date":"1398/02/08 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 20:30","price":0},{"date":"1398/02/08 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 20:35","price":0},{"date":"1398/02/08 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 21:00","price":0},{"date":"1398/02/08 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 21:30","price":0},{"date":"1398/02/08 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 21:35","price":0},{"date":"1398/02/08 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 22:00","price":0},{"date":"1398/02/08 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 22:30","price":0},{"date":"1398/02/08 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 22:35","price":0},{"date":"1398/02/08 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 23:00","price":0},{"date":"1398/02/08 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 23:30","price":0},{"date":"1398/02/08 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/08 23:35","price":0},{"date":"1398/02/08 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398