کمترین: 
2.041
بیشترین: 
2.041
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.041
زمان: 
2/7 15:32
قیمت نفت کوره امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2.041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":2.041}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399