کمترین: 
62.84
بیشترین: 
62.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.84
زمان: 
2/7 15:32
قیمت نفت سبک امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 62.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":62.84}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400