کمترین: 
37107
بیشترین: 
37170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37168
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 37168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":37136},{"date":"1398/02/07 16:00","price":37152},{"date":"1398/02/07 17:00","price":37170},{"date":"1398/02/07 18:00","price":37107},{"date":"1398/02/07 19:00","price":37123},{"date":"1398/02/07 20:00","price":37168}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400