کمترین: 
1930000
بیشترین: 
1936000
قیمت تقلبی: 
1936000
زمان: 
2/7 18:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1936000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1936000},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1934000},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1930000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1936000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398