کمترین: 
46241
بیشترین: 
46320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46317
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دینار کویت امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 46317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":46277},{"date":"1398/02/07 16:00","price":46297},{"date":"1398/02/07 17:00","price":46320},{"date":"1398/02/07 18:00","price":46241},{"date":"1398/02/07 19:00","price":46261},{"date":"1398/02/07 20:00","price":46317}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399