کمترین: 
1905500
بیشترین: 
1925500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1925500
زمان: 
2/7 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1925500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1909500},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1905500},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1920500},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1922500},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1925500}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399