کمترین: 
1906000
بیشترین: 
1926000
قیمت تقلبی: 
1926000
زمان: 
2/7 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1926000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1910000},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1906000},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1921000},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1923000},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1926000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398