کمترین: 
3835
بیشترین: 
3842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3842
زمان: 
2/7 20:00
قیمت درهم امارات امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3838},{"date":"1398/02/07 16:00","price":3840},{"date":"1398/02/07 17:00","price":3842},{"date":"1398/02/07 18:00","price":3835},{"date":"1398/02/07 19:00","price":3837},{"date":"1398/02/07 20:00","price":3842}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399