کمترین: 
18194
بیشترین: 
18225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18223
زمان: 
2/7 20:00
قیمت پوند امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 18223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":18208},{"date":"1398/02/07 16:00","price":18216},{"date":"1398/02/07 17:00","price":18225},{"date":"1398/02/07 18:00","price":18194},{"date":"1398/02/07 19:00","price":18201},{"date":"1398/02/07 20:00","price":18223}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399