کمترین: 
2199360
بیشترین: 
2208190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2206860
زمان: 
2/7 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2206860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":2202890},{"date":"1398/02/07 16:00","price":2205100},{"date":"1398/02/07 17:00","price":2199360},{"date":"1398/02/07 18:00","price":2208190},{"date":"1398/02/07 19:00","price":2206860}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398