کمترین: 
1893400
بیشترین: 
1895000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1895000
زمان: 
2/7 19:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1895000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1893400},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1895000},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1894900},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1894200},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1895000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398