کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/7 23:40
قیمت dsعنوان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 00:00","price":0},{"date":"1398/02/07 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 00:30","price":0},{"date":"1398/02/07 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 00:35","price":0},{"date":"1398/02/07 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 01:00","price":0},{"date":"1398/02/07 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 01:30","price":0},{"date":"1398/02/07 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 01:35","price":0},{"date":"1398/02/07 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 02:00","price":0},{"date":"1398/02/07 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 02:30","price":0},{"date":"1398/02/07 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 02:35","price":0},{"date":"1398/02/07 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 03:00","price":0},{"date":"1398/02/07 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 03:30","price":0},{"date":"1398/02/07 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 03:35","price":0},{"date":"1398/02/07 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 04:00","price":0},{"date":"1398/02/07 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 04:30","price":0},{"date":"1398/02/07 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 04:35","price":0},{"date":"1398/02/07 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 05:00","price":0},{"date":"1398/02/07 05:00","price":0},{"date":"1398/02/07 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 05:30","price":0},{"date":"1398/02/07 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 05:35","price":0},{"date":"1398/02/07 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 06:00","price":0},{"date":"1398/02/07 06:00","price":0},{"date":"1398/02/07 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 06:30","price":0},{"date":"1398/02/07 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 06:35","price":0},{"date":"1398/02/07 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 07:00","price":0},{"date":"1398/02/07 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 07:30","price":0},{"date":"1398/02/07 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 07:35","price":0},{"date":"1398/02/07 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 08:00","price":0},{"date":"1398/02/07 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 08:30","price":0},{"date":"1398/02/07 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 08:35","price":0},{"date":"1398/02/07 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 09:00","price":0},{"date":"1398/02/07 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 09:30","price":0},{"date":"1398/02/07 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 09:35","price":0},{"date":"1398/02/07 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 10:00","price":0},{"date":"1398/02/07 10:00","price":0},{"date":"1398/02/07 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 10:30","price":0},{"date":"1398/02/07 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 10:35","price":0},{"date":"1398/02/07 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 11:00","price":0},{"date":"1398/02/07 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 11:30","price":0},{"date":"1398/02/07 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 11:35","price":0},{"date":"1398/02/07 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 12:00","price":0},{"date":"1398/02/07 12:00","price":0},{"date":"1398/02/07 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 12:09","price":0},{"date":"1398/02/07 12:09","price":0},{"date":"1398/02/07 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 12:30","price":0},{"date":"1398/02/07 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 12:35","price":0},{"date":"1398/02/07 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 13:00","price":0},{"date":"1398/02/07 13:00","price":0},{"date":"1398/02/07 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 13:30","price":0},{"date":"1398/02/07 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 13:35","price":0},{"date":"1398/02/07 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 14:00","price":0},{"date":"1398/02/07 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 14:30","price":0},{"date":"1398/02/07 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 14:32","price":0},{"date":"1398/02/07 14:32","price":0},{"date":"1398/02/07 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 15:00","price":0},{"date":"1398/02/07 15:00","price":0},{"date":"1398/02/07 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 15:30","price":0},{"date":"1398/02/07 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 15:35","price":0},{"date":"1398/02/07 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 16:00","price":0},{"date":"1398/02/07 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 16:30","price":0},{"date":"1398/02/07 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 16:35","price":0},{"date":"1398/02/07 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 17:00","price":0},{"date":"1398/02/07 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 17:30","price":0},{"date":"1398/02/07 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 17:35","price":0},{"date":"1398/02/07 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 18:00","price":0},{"date":"1398/02/07 18:00","price":0},{"date":"1398/02/07 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 18:30","price":0},{"date":"1398/02/07 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 18:35","price":0},{"date":"1398/02/07 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 19:00","price":0},{"date":"1398/02/07 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 19:30","price":0},{"date":"1398/02/07 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 19:35","price":0},{"date":"1398/02/07 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 20:00","price":0},{"date":"1398/02/07 20:00","price":0},{"date":"1398/02/07 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 20:30","price":0},{"date":"1398/02/07 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 20:35","price":0},{"date":"1398/02/07 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 21:00","price":0},{"date":"1398/02/07 21:00","price":0},{"date":"1398/02/07 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 21:30","price":0},{"date":"1398/02/07 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 21:35","price":0},{"date":"1398/02/07 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 22:00","price":0},{"date":"1398/02/07 22:00","price":0},{"date":"1398/02/07 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 22:30","price":0},{"date":"1398/02/07 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 22:35","price":0},{"date":"1398/02/07 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 23:00","price":0},{"date":"1398/02/07 23:00","price":0},{"date":"1398/02/07 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 23:30","price":0},{"date":"1398/02/07 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/07 23:35","price":0},{"date":"1398/02/07 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398