کمترین: 
64.98
بیشترین: 
65.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.11
زمان: 
2/6 01:32
قیمت نفت سبک امروز 6 اردیبهشت 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 اردیبهشت 1398 , 65.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/06 00:08","price":65.04},{"date":"1398/02/06 00:32","price":64.98},{"date":"1398/02/06 01:08","price":65.08},{"date":"1398/02/06 01:32","price":65.11}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400