کمترین: 
36876
بیشترین: 
37131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36967
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 36967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":37131},{"date":"1398/02/05 13:00","price":37129},{"date":"1398/02/05 14:00","price":36876},{"date":"1398/02/05 15:00","price":37021},{"date":"1398/02/05 16:00","price":36967}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398