کمترین: 
45969
بیشترین: 
46287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46095
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دینار کویت امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 46095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":46287},{"date":"1398/02/05 13:00","price":46284},{"date":"1398/02/05 14:00","price":45969},{"date":"1398/02/05 15:00","price":46164},{"date":"1398/02/05 16:00","price":46095}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398