کمترین: 
1902000
بیشترین: 
1908000
قیمت تقلبی: 
1908000
زمان: 
2/5 15:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1908000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1907000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1908000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1902000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1908000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398